سیلینک با در نظر گرفتن جامعیت از موازی کاری و تکرارپذیری در سازمان ها جلوگیری می کند. بطوری که نیازی به هیچ نرم افزاری در شرکت و یا سازمان شما ندارد به تنهایی تمامی رفتارهای سازمان شما را مدیریت می کند.

سیلینک در ابتدای راه نیست دانش 10 ساله و تجربیات گوناگون را به دنبال خود دارد.