سیلینک بارها این راه را رفته است و دقیقا می داند شما چه می خواهید و دنبال کسب تجربه نیست و زمان و منابع شما را هدر نمی دهد و خلاصه بگویم سیلینک شعارش این است : “ما این راه را رفته ایم”